1 x AKG C12VR
1 x AKG 414 B-ULS
4 x AKG C451
1 x AKG C1000
1 x AKG D112
2 x Audix D2
1 x Audix D4
3 x Audix D6
2 x Audix i5
1 x Coles 4038
1 x Grundig GDM12
1 x Josephson e22S
2 x Milab VIP-50
1 x Neumann U47fet
2 x Neumann U87
2 x Neumann KM54
2 x Oktava MK012
1 x Schoeps V4
1 x Sennheiser e906
3 x Sennheiser MD421 U
2 x Sennheiser MD421 N
5 x Shure SM57
4 x Shure SM58
1 x Shure SM7
2 x Shure Beta 57a
1 x Shure Beta 181/O
1 x Shure Beta 181/BI
1 x Shure 520DX
1 x Yamaha SubKick